ИВАНКА ДЕНЕВА е завършила бъл-гар­ска филология в Софийския уни-верситет „Св. Климент Охридски”, а по-късно докторантура.

Член на Съюза на българските писа-тели – София.

Творческите й интереси са в областта на разказа, романа, литературната и театралната критика. Автор на повестта „Духовният учи­тел”, на романа „Жарава” /изд. „Захарий Стоя­нов”, ред. Ив. Гранитски, С., 1999 г./, на поетичната антология „Светлик на душата”/ ИК „Христо Ботев”, ред. проф. Ив. Цветков, С., 2000 г./, на книгата за „театъра на прехода” Искри от храма на Мел­помена”/ИК „Хр. Ботев”, ред. проф. Вл. Каракашев, С., 2001/, на бе­летристичния сборник с новели и разкази „Този корав залък – живо­тът”/СБП, ред. Н. Радев, С., 2003 /, на пътеписи и две пиеси. Публи­кувала е повече от деветдесет статии в централния и регионалния печат по научни, обществени и културно-естетически проблеми.

Утвърждаването на Иванка Денева като писател започва с ро­мана „Жарава”, номиниран за наградата на СБП за белетристика и определен от критиката за „събитие в съвременната българска лите­ратура” /в-к „Български писател”, бр. 22 от 7 юни 2000 г. и бр. 37 от 20 дек. 2000 г./. Разказите й са отличавани на национални литера­турни конкурси, а за поезията си е номинирана „сред най-добрите поети на 2004 г.” от Международната поетическа библиотека и Меж­дународното общество на поетите/ гр. Оуинг Милс, Мериленд, САЩ/. Поканена от председателя на МОП на Симпозиума и Конвенцията на тези организации в гр. Орландо, Флорида, през февруари 2005 г. за получаване на „сребърна купа и награден възпоменателен медальон за изключителни поетически постижения”. Със стихотворението й „Вечност”/”Eternity”/ започва антологията “Touch of tomorrow”, изда­ние на Межд. поетич. биб-лиотека, 2004

Произведенията на Иванка Денева са представяни многок­ратно в специализираните национални литературни издания: сп. „Пламък”, сп. „Везни”, сп. „Български страници”, в-к „Български пи­сател”, ”Литературен вестник”, по „Юниън телевижън”, сайтовете „Slovo.bg”, “Liternet.bg”, „Bukvite.com”. Творбите й са публикувани в редица литературни издания в Австралия, Канада, Русия, Америка, Непал и др.

Кореспондент е на в-к „Словото днес”, издание на Съюза на българските писатели, и на  „Литернет”.

 

 

© Иванка Денева, 2005. Всички права запазени!

WEB програмиране - © Венета Денева